Om Opprop

Vi rekker hånda i været for læring, mestring og fellesskap!

Gjennom ulike aktiviteter jobber vi for å få opp motivasjonen for læring og mestringsfølelsen blant utvalgte elever i ungdomsskolen. Vi tar elevene ut av deres vante miljø og skaper en møteplass på tvers av skolekrets.

All aktivitet foregår i skoletiden og tilbud om å delta blir gitt til utvalgte elever ved 9.trinn fra våre fem pilotskoler, Frydenberg, Marienlyst, Rommen, Morellbakken og Lindeberg skole i Oslo.

Hensikten med Opprop er å hjelpe elever som av ulike årsaker strever med skolen og med å finne sin retning for fremtiden. Gjennom arbeidet med elevene jobber vi for å forebygge og redusere skolefrafall.

Vi har fått fem år til å prøve oss frem og teste ut ulike aktiviteter. Høsten 2017 setter vi i gang vårt tredje skoleår. Målet vårt er å lage en modell for dette arbeidet, som på sikt kan brukes av flere.

Opprop er i regi av Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB som har gått sammen for å finne nye måter å nærme seg fenomenet skolefrafall på. Som aktive samfunnsaktører kan de initiere aktiviteter som gir rom for nytenking, overskrider sektorskiller og skaper samarbeid. Gjennom finansieringen av Opprop ønsker de å finne fram til nye måter å angripe gamle problemer på.

Gjensidigestiftelsen bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Som største eier i Gjensidige er de med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge. Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Deres mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv.

«Opprop er et prosjekt vi har svært stor tro på. Det er de unge som er fremtiden, og vi støtter prosjekter som arbeider målrettet mot det høye frafallet i videregående skole. I dag er vi i en situasjon hvor 1 av 3 elever faller fra videregående utdanning. Det kreves et enormt løft for å snu denne negative trenden, og vi er glade for at vi kan samarbeide med Sparebankstiftelsen DNB i dette arbeidet"

Unn Dehlen
Administrerende direktør Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. De ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Skolefrafall er en stor samfunnsutfordring, og det gir store gevinster både for den enkelte og for samfunnet om vi klarer å redusere frafallet. Gjennom engasjementet i Opprop ønsker Sparebankstiftelsen DNB å bidra til å utvikle og utprøve nye metoder – og at disse kan tas i bruk av flere»

André Støylen
Administrerende direktør Sparebankstiftelsen DNB

59.9130249 10.8356556