Om Opprop

Vi rekker hånda i været for læring, mestring og fellesskap!

Vi i Opprop Tveten jobber for å bidra til økt trivsel i skolen. Vi tilbyr et undervisningsprogram for utvalgte elever ved 9.trinn. Målgruppen er elever som av ulike årsaker har behov for en alternativ læringsarena. På Opprop Tveten møtes ungdom fra ulike bydeler, de danner vennskap på tvers og opplever mestring.

Alle elever som er tilknyttet Opprop Tveten skal bli sett, hørt og få anledning til å utfolde seg. De skal være en del av et positivt fellesskap som får frem det beste i den enkelte.

Vårt undervisningsprogram er utarbeidet med utgangspunkt i den nye overordnede delen av læreplanverket. Undervisningen utformes med utgangspunkt i tre hovedområder; filmproduksjon, arbeidslivstrening og livsmestring. Det gjennomføres én undervisningsdag i uka fra oktober til juni.

Filmproduksjon fordi:

  • det der gis rom for mange ulike talenter og interesser
  • elevene får oppleve dybdelæring i praksis
  • elevene sitter igjen med et tydelig sluttprodukt
  • elevene får arbeidslivstrening

Vi jobber med tolkninger av Henrik Ibsens sine skuespill. Dette gir oss mulighet til å gjøre elevene bedre kjent med en av Norges viktigste kunstnere.

Arbeidslivstrening fordi:

  • elevene får kompetanse og erfaring de kan nyttiggjøre seg av i arbeidslivet
  • elevene får trent sine entreprenørielle ferdigheter
  • elevene får utviklet egen CV

Livsmestring fordi:

  • vi vil gi elevene kompetanse i å mestre eget liv
  • vi vil bidra til at elevene lærer å lære
  • vi vil hjelpe elevene med å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet

Opprop Tveten finansieres av Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. De ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

59.9130249 10.8356556