Skoler

Til skoler som har elever ved Opprop Tveten:

Ved å delta på Opprop Tveten vil deres elever få oppleve en annerledes skoledag. Én dag i uka, gjennom hele undervisningsåret, samles 9. trinnselever fra forskjellige skoler for å gjennomføre ulike aktiviteter.

Hovedaktiviteten gjennom året er å lage en profesjonell kortfilm. Elevene vil lære hvordan en filmproduksjon starter fra idé til ferdig produkt. De jobber med historiefortelling, manus, scenografi, lyd og lys, kamera og skuespill. Vi velger å jobbe med filmproduksjon fordi det gir oss mulighet til å jobbe tverrfaglig, og det gir oss anledning til å utvikle den enkeltes praktiske og teoretiske kompetanse.

Elevene får arbeidslivstrening og de lærer verdien av å jobbe hardt, samt at de ser resultatet av egen innsats når filmen er ferdig. Utover arbeidet med film lærer elevene seg hvordan de søker på jobber, hva en CV er og hvordan den skrives. Vi har fokus på å utvikle den enkeltes selvfølelse og å gi de tro på egne evner og ferdigheter. Elever som deltar i Opprop får ikke karakterer. Det blir gitt grundige tilbakemeldinger av elevene til den enkeltes kontaktlærer og foresatte. Vi ønsker et tett samarbeid med skolene slik at elevene får en best mulig oppfølging.

I Opprop jobber vi i mindre grupper, noe som gir oss anledning til å se og å følge opp den enkelte elev tettere enn det fulle klasserom tillater. Vi ønsker å skape en trygg læringsarena hvor elevene knytter vennskap og føler at de er en viktig del av en gruppe.

All undervisning på Opprop gjennomføres i tråd med læreplanverket Kunnskapsløftet, og vi har et spesielt fokus på ny overordnet del. Undervisningen foregår på Tveten gård, på Tveita.

 

 

59.9130249 10.8356556